Raporty ESG

Przygotujemy za Ciebie skomplikowane raporty.

Raporty ESG

Przygotujemy za Ciebie skomplikowane raporty.

Skontaktuj się w sprawie
raportów ESG

photo of the employee

Edyta Bartoszek

Manager Działu Portfolio Management

photo of the employee

Grzegorz Marciniak

Dyrektor ds. Rozwoju i Zakupów CEE

photo of the employee

Janusz Kubiak

Key Account Manager

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

Key Account Manager

Czym jest raportowanie ESG?

To publiczne udostępnianie danych niefinansowych dotyczących działalności danego podmiotu w trzech obszarach: środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (Environmental, Social and Corporate Governance).

W ramach usługi ESG wspieramy organizacje w przygotowaniu raportów niefinansowych, zgodnych z międzynarodowymi standardami takimi jak:

 • Global Reporting Initiative Standards (GRI)
 • Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju – European Sustainability Reporting Standards ESRSy
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju – Sustainable Development Goals (SDG)
 • Zasady UN Global Compact

Dla kogo?

Usługa skierowana jest do wszystkich spółek – zarówno tych, które są zobligowane do raportowania niefinansowego, jak również do tych podmiotów, które wykazują chęć do transparentności swoich działań, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność na rynku.

Raportowanie ESG składa się z 4 etapów. Każdy z nich może być traktowany jako oddzielna usługa doradcza, w zależności od oczekiwań klienta. Całość stanowi spójny raport ESG.

1. Proces identyfikacji uwzględnia:

 • istotne obszary w działalności organizacji,
 • istotne otoczenie biznesowe,
 • istotne ujawnienia niefinansowe,
 • mapowanie interesariuszy,
 • procesy środowiskowe,
 • ryzyka związane z klimatem zgodnie z wymogami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

2. Doradztwo całego procesu zbierania danych ESG:

 • identyfikacja istotnych danych w organizacji oraz danych z łańcucha dostaw,
 • aglomeracja danych,
 • analiza zbiorów danych.

3. Mierniki:

 • emisja gazów cieplarnianych Przedsiębiorstwa/Produktu
 • ślad węglowy,
 • istotne wskaźniki w obszarze społecznym.

4. Wspieranie w tworzeniu:

 • strategii zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem charakteru branżowego organizacji,
 • ścieżki dekarbonizacji przyczyniającej się do osiągnięcia celów redukcyjnych organizacji.
Kogo dotyczy raportowanie ESG?

Podmioty objęte obowiązkiem raportowania niefinansowego wg dyrektywy CSRD powinny spełnić dowolne 2 z 3 kryteriów (w kolejnych 2 latach obrotowych, tzn. rokiem obrotowym jest okres sprawozdawczy i poprzedzający):

Za rok 2024 (publikacja 2025): jednostki zainteresowania publicznego JZP

 • 500 pracowników
 • >85 mln zł – suma bilansowa na koniec roku obrotowego
 • >170 mln zł – przychody netto ze sprzedaży

Za rok 2025 (publikacja raportu 2026): wszystkie duże spółki

 • 250 pracowników
 • >85 mln zł – suma bilansowa na koniec roku obrotowego
 • >170 mln zł – przychody netto ze sprzedaży

Za rok 2026 (publikacja 2027): MŚP notowane  na rynku regulowanym i małe instytucje finansowe

 • 10 pracowników
 • >1,5 mln zł – suma bilansowa na koniec roku obrotowego
 • >3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży

Jakie korzyści Twojej firmie przyniesie raportowanie ESG?

 • transparentność organizacji zwiększająca zaufanie interesariuszy,
 • konkurencyjność organizacji,
 • udział w międzynarodowym łańcuchu dostaw,
 • obniżenie kosztów w perspektywie średnio- i długoterminowej,
 • wpływ na łagodzenie zmian klimatu.