Manager energetyczny

Energy Solution wesprze miasto w rozwoju energetyki. Skomplikowane procedury dzięki naszemu wsparciu staną się proste.

Manager energetyczny

Energy Solution wesprze miasto w rozwoju energetyki. Skomplikowane procedury dzięki naszemu wsparciu staną się proste.

Skontaktuj się w sprawie
wsparcia miasta w rozwoju energetyki

photo of the employee

Mariusz Sarosiek

KEY ACCOUNT MANAGER

1. Jesteśmy specjalistami w kształtowaniu polityki i strategii rozwoju Miasta w zakresie energetyki, ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Opracowujemy, aktualizujemy oraz integrujemy strategiczne dokumenty i plany zarządzania energią i klimatem.

2. Opiniujemy działania określone w strategicznych planach dotyczących energetyki i adaptacji do zmian klimatu.

3. Inicjujemy działania pozwalające zaoszczędzić energię w sektorze publicznym. Do naszych zadań należą:

 • analizy i aprobaty umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu;
 • analizy zapotrzebowania gminnych jednostek organizacyjnych w media, w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, mocy zamówionych oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie;
 • monitoring i analiza zużycia energii w obiektach Miasta (bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych, informacja ogólna o obiektach);
 • opiniowanie budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami energetycznymi w miejskich obiektach publicznych;
 • konsultacje w zakresie możliwości udziału Miasta w unijnych i międzynarodowych programach i projektach dotyczących efektywnego wykorzystania energii, wody oraz ochrony środowiska;
 • inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią, w tym reprezentowanie Miasta;
 • inicjowanie działań związanych z rozpowszechnieniem dobrych praktyk, informacji na temat wdrażanych zadań i projektów, w tym: propagowanie proenergetycznych i proekologicznych zachowań, w szczególności propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta, wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii.

4. Chronimy klimat, działając w dziedzinie osiągania neutralności klimatycznej dla budynków użyteczności publicznej, koordynacji inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, źródeł ogrzewania i instalacji OZE.

5. Identyfikujemy budynki publiczne zarządzane przez Gminę w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu.

6. Tworzymy miejski system informacyjny, zawierający dane na temat zużycia energii na terenie Miasta, a także zarządzamy nim i aktualizujemy go na bieżąco.

7. Nadzorujemy politykę energetyczną na obszarze Miasta.

8. Organizujemy i monitorujemy proces wyboru podmiotów mających świadczyć różnego rodzaju usługi (konsultacyjne, nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej (m.in. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, handlu) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostaną zrealizowane w Mieście.

9. Opiniujemy audyty energetyczne i części energetyczne zawarte we wnioskach o dofinansowanie dla inwestycji miejskich.

10. Inicjujemy działania modernizacyjne istniejącego oświetlenia ulicznego i oświetlenia wewnętrznego.

11. Opiniujemy rozwiązania przewidziane do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Zbudujemy strategię energetyczną dla Twojego przedsiębiorstwa!

Strategia energetyczna to nie tylko zakup mediów – w szczególności zakup energii elektrycznej lub gazu. Dzięki naszemu profesjonalizmowi i wieloletniemu doświadczeniu, w ramach naszej strategii:

 • zoptymalizujemy Twoje koszty pozyskiwania i zużywania energii w firmie, dostosowując się do obecnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • efektywnie zagospodarujemy obszary energii elektrycznej, gazu, ciepła, sprężonego powietrza, chłodu, urządzeń produkcyjnych lub systemu automatyki i sterowania;
 • znajdziemy idealne rozwiązania, dopasowane do profilu Twojej firmy! Oferujemy Ci długofalowe wsparcie w tym procesie i wskazujemy obszary, które należy poprawić w pierwszej kolejności.

Naszym celem jest stworzenie długoterminowej polityki zarządzania nośnikami mediów poprzez dopasowaną do Twoich potrzeb:

 • strategię zakupową,
 • strategię podnoszenia doskonałości operacyjnej na podstawie:
  • inwentaryzacji istniejącej infrastruktury Zakładu;
  • analizy energetycznej stanu istniejącego;
  • analizy świadomości optymalizacji zużycia energii;
  • analizy możliwych zadań optymalizacyjnych;
  • wdrożenia wybranych zadań optymalizacyjnych;
  • weryfikacji oszczędności energii.
Zarządzaj lepiej i oszczędzaj więcej dzięki wsparciu Energy Solution!